ഷീ ടാക്സി

സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള സ‍ർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ച സംരഭമാണ് ഷീ ടാക്സി. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതകൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. 859 0000 543 എന്ന നംബറിലേക്ക് വിളിച്ചാണ് ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.

To avail service / bookings - Dial 859 0000 543

The Coordinator
The Gender Park
Department of Social Justice | Government of Kerala
A-17, Brahmins Colony Lane, Kowdiar, Thiruvananthapuram.
www.genderpark.gov.in
90 20 111 543
http://www.shetaxi.in

Appointments

Our Latest Articles

 • മദ്ധ്യവയസ്സിലും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം...

  Our Article published in Arogyamangalam Magazine-July 2018

  Read More

 • ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ...

  Our Article published in Arogyamangalam Magazine-May 2018

  Read More

 • കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാം

  Our Article published in Our KIDS Magazine-May 2018

  Read More

 • കുട്ടി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ...

  Our Article published in Our KIDS Magazine-April 2018

  Read More